Jdi na obsah Jdi na menu
 


      

 

                                     STANOVY
         Název a sídlo :          TJ SOKOL Horní Lhota

                                     Hlavní 17, 747 64 Horní Lhota 

                                               Čl. I.

                                     Základní ustanovení

1.                  TJ SOKOL Horní Lhota ( dále jen TJ SOKOL ) je dobrovolným, nezávislým, sdružením občanů provozující sport, organizační, propagační a hospodářskou činnost. TJ SOKOL je tvořen zájmovými skupinami ( dále jen odbory, oddíly a kluby ), které jsou organizačními jednotkami TJ SOKOL bez právní subjektivity. TJ SOKOL je ustanoven podle zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

2.                 TJ SOKOL má samostatné právní postavení s vlastní právní subjektivitou a zcela samostatně a nezastupitelně vykonává a odpovídá za svou činnost, činí právní úkony pro správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.

3.                 TJ SOKOL se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v Horní Lhotě, kde historie organizované tělovýchovy a sportu začíná v roce 1927.

Čl. II.

                                     Hlavní úkoly TJ SOKOL

1.                  TJ SOKOL plní zejména tyto hlavní úkoly :

organizuje sportovní činnost v rámci zapojení odborů, oddílů a klubů do sportovních aktivit, vytváří materiální, prostorové a ekonomické podmínky

spolupracuje s obecním úřadem a s ostatními právními subjekty i jednotlivci, u nichž vyhledává přímou podporu a pomoc, směřující k vytvoření podmínek a příležitostí pro účast svých členů a veřejnosti na sportovních aktivitách

prosazuje a chrání společné zájmy odborů, oddílů a klubů a jejich členů

soustřeďuje veřejné, soukromé a vlastní zdroje k financování činnosti odborů, oddílů a klubů

udržuje dobré partnerské vztahy s jinými sportovními subjekty

vede své členy a ostatní občany k zdravému způsobu života a dodržování etických norem

spravuje vlastní i svěřený hmotný majetek a práva

vede matriku svých členů a členů jednotlivých odborů, oddílů a klubů

2.                 K podpoře plnění svých úkolů může TJ SOKOL také svým jménem provozovat hospodářskou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob.

         ČL. III.
                                             Členství

         Členem TJ SOKOL se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí se          stanovami TJ SOKOL.

1.                  O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor TJ SOKOL dle zásad členství, které schvaluje valná hromada TJ SOKOL. Tyto zásady členství stanovují podmínky pro vstup členů a ukončení členství a registraci členů. Proti zamítnuté žádosti o přijetí za člena TJ SOKOL  nebo ukončení jeho členství je možné se odvolat na valné hromadě

2.                 Výši členských příspěvků stanoví valná hromada TJ SOKOL. Výši členských příspěvků do jednotlivých odborů, oddílů a klubů si stanovují tyto organizační složky samostatně.

3.                 Členství zaniká :

4.                 a.)      vystoupením člena

vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností

vyloučením člena pro závažné provinění neslučitelné s členstvím

úmrtím člena či zánikem TJ SOKOL
         Čl.IV.

                                     Práva a povinnosti členů

1.                  Základní práva členů TJ SOKOL jsou :

účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci TJ SOKOL jako celku a za podmínek daných stanovami TJ SOKOL

účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají.

Uplatňovat své vlastní názory, návrhy a kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce organizační jednotky v orgánech TJ SOKOL

Účastnit se jednání orgánů TJ SOKOL, jedná-li se o jeho činnost nebo chování

Volit od věku 15 let a být volen od věku 18 let do všech volených orgánů TJ SOKOL

2.                 Základní povinnosti řádných členů TJ SOKOL jsou :

a.)           dodržovat stanovy TJ SOKOL a základní etické a mravní normy sportovce

b.)           plnit usnesení a rozhodnutí valné hromady TJ SOKOL

c.)           šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ SOKOL k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno

d.)          řádně a včas platit členské příspěvky TJ SOKOL

e,)           řádně plnit funkce a úkoly, kterými byl člen pověřen

                                 Čl. V.

                       Orgány TJ SOKOL

Orgány TJ SOKOL jsou valná hromada, výkonný výbor a revizní komise

         Čl. VI.

                                     Valná hromada TJ SOKOL

 1. Nejvyšším orgánem TJ SOKOL je valná hromada, kterou tvoří členové TJ SOKOL
 2. Valná hromada se koná nejméně dvakrát za rok, valnou hromadu svolává výkonný výbor.
 3. Výkonný výbor je povinen svolat valnou hromadu do jednoho měsíce pokud o její svolání požádá jedna třetina členů TJ SOKOL, výkonný výbor nebo předseda výkonného výboru
 4. Jednání valné hromady se řídí statutem valné hromady.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud projedná a schválí třípětinovou většinou členů zásadní otázky, za které se považuje zánik TJ SOKOL a majetkové vypořádání, prodej nemovitého majetku, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví TJ SOKOL, schvalování změn ve stanovách TJ SOKOL. O konání valné hromady a jejím programu musí být veřejně informován každý člen TJ SOKOL s hlasovacím právem. Není-li Valná hromada usnášeníschopná, svolá výkonný výbor nejpozději do 30 dnů od konání valné hromady opakovanou valnou hromadu. Na opakované valné hromadě stačí k přijetí usnesení prostá většina z přítomných členů.
 6. Valná hromada projednává a schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů zejména :

odvolává předsedu a členy výkonného výboru a předsedu a členy revizní komise

zprávu o činnosti a hospodaření výkonného výboru s nemovitým, movitým majetkem a finančními prostředky a zprávu revizní komise

rozpočet výkonného výboru TJ SOKOL

rozdělení finančních prostředků na jednotlivé odbory, oddíly a kluby TJ SOKOL

statut valné hromady TJ SOKOL a jeho změny
statut výkonného výboru TJ SOKOL
statut revizní komice TJ SOKOL a jeho změny
přihlášky TJ SOKOL do sportovních sdružení

i.)    utvoření odborů, oddílů nebo klubů a ukončení jejich činnosti

j.)    název, sídlo a symboliku TJ SOKOL

záměry činnosti TJ SOKOL pro příští období

l.)    organizační řád a interní předpisy, v nichž se upraví vnitřní vztahy v TJ SOKOL

projedná návrh na vyloučení člena z TJ SOKOL

         Čl. VII.

                                     Výkonný výbor TJ SOKOL

         Výkonný výbor TJ SOKOL je výkonným orgánem, který realizuje usnesení valné hromady. Rozhoduje o takových věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady

 1. Výkonný výbor má nejméně sedm členů, vždy má předsedu a místopředsedu. Jeho úplné složení, délku volebního období a další stanoví statut výkonného výboru.
 2. Členové výkonného výboru si volí ze svého středu předsedu a další funkce dle statutu.
 3. Jednání výkonného výboru se řídí jeho statutem.
 4. Výkonný výbor zejména :
zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
organizuje sportovní činnost TJ SOKOL

svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání

zajišťuje spolupráci s obecním úřadem, sportovními sdruženími a dalšími subjekty

dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a o údržbu a provoz tělovýchovných i jiných zařízení

vede matriku členů TJ Sokol a členů jednotlivých odborů, oddílů a klubů

výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných

výkonný výbor předkládá valné hromadě návrhy možných změn ve vlastnictví majetku TJ SOKOL jako i jeho pronájmy právnickým nebo fyzickým osobám

         Čl. VIII.
                                      Revizní komise
 1. Revizní komise je kontrolním orgánem TJ SOKOL, který provádí revize hospodaření výkonného výboru, hospodaření jednotlivých odborů, oddílů a klubů TJ SOKOL a hospodaření s ostatním majetkem a s prostředky na údržbu a provoz tělovýchovných i ostatních zařízení poskytnutých z prostředků TJ SOKOL
 2. Revizní komise má nejméně tři členy, vždy má předsedu. Její složení, délku volebního období a další stanoví statut revizní komise.
 3. Členové revizní komise si volí ze svého středu předsedu a další funkce dle statutu.
 4. Jednání revizní komise se řídí jejím statutem.
 5. Předseda revizní komise nebo její člen se může z rozhodnutí revizní komise zúčastnit jednání výkonného výboru.
 6. Revizní komise má právo požádat o svolání valné hromady

                                                Čl. IX.

                                     Právní subjektivita

 1. TJ SOKOL je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.
 2. Za TJ SOKOL jednají a činí právní úkony vždy dvě osoby a to předseda nebo místopředseda a další pověřený člen výkonného výboru.
         Čl.X.

                                     Majetek a hospodaření

 1. Majetkem TJ SOKOL jsou finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva
 2. Zdrojem majetku TJ SOKOL jsou zejména :
příspěvky členů TJ SOKOL
příjmy ze sportovní a jiné činnosti
příjmy z vlastní hospodářské činnosti

dotace od sportovních svazů a sportovních sdružení

účelové příspěvky ze státního rozpočtu na provoz a údržbu tělovýchovných zařízení a další dotační programy a fondy

příspěvky obce
dary právnických a fyzických osob
 1. Majetek TJ SOKOL je ve vlastnictví TJ SOKOL jako celku. O převodech práva k hospodaření s majetkem i jeho nabývání a jeho pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje valná hromada.
 2. Kromě majetku, ke kterému má TJ SOKOL vlastnické právo, může TJ SOKOL hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 3. Hospodaření s majetkem TJ SOKOL upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření.
 4. Vlastní hospodářská činnost TJ SOKOL se řídí zásadami schválenými valnou hromadou.
Čl.XI.

                                     Závěrečné ustanovení

 1. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem registrace na ministerstvu vnitra ČR.
 2. Tyto stanovy byly projednány a schváleny valnou hromadou TJ Sokol Horní Lhota dne : 21.2.2010

Ministerstvo vnitra ČR

Úsek sdružování

nám.Hrdinů 3

140 21 Praha 4

          Věc : Změna názvu a znění stanov

     Oznamujeme Vám změnu názvu a stanov našeho TJ Sokol Horní Lhota okres Opava.

     Změna názvu a znění stanov byly schváleny na naší valné hromadě dne 21.2.2010

     Žádáme vás o provedení změny registrace.

V Horní Lhotě :     2.3.2010

Předseda TJ SOKOL :      Ing. Miroslav Kůsa

Za revizní komisi  TJ SOKOL : Zdenek Hrbáč

Příloha : Stanovy TJ SOKOL        2 x

 

 


         Statut

1.       Valná hromadaje nejvyšším orgánem TJ SOKOL

2.     Valná hromada se koná nejméně dvakrát za rok, valnou hromadu svolává výkonný výbor

3.     Valnou hromadu je výkonný výbor povinnen svolat do jednoho měsíce, pokud o její svolání požádá jedna třetina členů TJ SOKOL, výkonný výbor nebo předseda výkonného výboru anebo revizní komise.

4.     Valná hromada se při své jednání řídí statutem valné hromady

5.     Valná hromada je usnášeníschopná, pokud projedná a schválí třípětinovou většinou členů zásadní otázky, za které se považují :

- zánik TJ SOKOL a majetkové vypořádání

- prodej nemovitého majetku, cenných papírů a jiných práv ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví TJ SOKOL

- schvalování změn ve stanovách TJ SOKOL

Není – li valná hromada usnášeníschopná, svolá výkonný výbor nejpozději do 30 dnů od konání řádné valné hromady opakovanou valnou hromadu. Na opakované valné hromadě stačí pro přijetí usnesení prostá většina přítomných členů.

6.     Valná hromada projednává a schvaluje usnesení nadpoloviční většinou přítomných zejména :

- volí členy výkonného výboru a členy revizní komise

- zprávu o činnosti a hospodaření výkonného výboru a zprávu revizní komise

- rozpočet výkonného výboru TJ SOKOL

- rozdělení finančních prostředků na jednotlivé odbory, oddíly a kluby  TJ SOKOL

- statut valné hromady TJ SOKOL a jeho změny

- statut výkonného výboru TJ SOKOL a jeho změny

- statut revizní komise TJ SOKOL a jeho změny

- přihlášky TJ SOKOL do sportovních sdružení

- utvoření odborů. oddílů a klubů a ukončení jejich činnosti

- název, sídlo a symboliku TJ SOKOL

- záměry činnosti TJ SOKOL pro příští období

- organizační řád a interní předpisy, v nichž se upraví vnitřní vztahy v TJ SOKOL

7.     Valná hromada může odvolat předsedu VV nebo člena VV pro :

- hrubé porušení povinností při správě majetku movitého, nemovitého a finančních prostředků

- opakovanou neomluvenou neúčast na jednáních volených orgánů TJ

8.     Výkonný výbor TJ SOKOL je výkonným orgánem, který realizuje rozhodnutí valné hromady. Řídí činnost TJ SOKOL mezi jednotlivými valnými hromadami a rozhoduje o věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady.

- funkční období výkonného výboru je tři roky

- předseda výkonného výboru může být do funkce zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období

- výkonný výbor má zpravidla 9 členů, nejméně však 7 členů a musí vždy mít lichý počet členů

- členové výkonného výboru si zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu

- organizuje sportovní činnost TJ SOKOL

- svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání

- zajišťuje spolupráci s obecním úřadem, sportovními sdruženími a dalšími subjekty

- dbá o hospodárné využívání finančních prostředků a o údržbu a provoz tělovýchovných i jiných zařízení

- vede matriku členů TJ SOKOL, odborů, oddílů a klubů

- výkonný výbor je schopen se usnášet, je – li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných

- výkonný výbor může k řešení vnitřních konfliktů zřídit smírčí komisi. Její

složení a status určí výkonný výbor